SÅ KOMMER DA TROEN AV

FORKYNNELSEN SOM EN HØRER,

OG FORKYNNELSEN SOM EN HØRER,

KOMMER VED KRISTI ORD

ROMERNE 10:17

 

VI TROR

«På den verbale (ord for ord) inspirasjonen, ufeilbarheten, tilstrekkeligheten og endelige autoriteten til Guds Ord. På én Gud, evig eksisterende i tre personer: Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. På Herren Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske Hans jomfrufødsel, syndfrie liv, stedfortredende død, legemlige oppstandelse, nåværende oppgave som talsmann og Hans og legemlige gjenkomst for sin menighet. På menneskets fall, som resulterte i dets totale og evige adskillelse fra Gud og dets behov for frelse. At Herren Jesus Kristus gav sitt blod og døde som et offer for syndene til hver person i hele verden. At frelsen er en gratis og evigvarende gave fra Gud, fullstendig adskilt fra gjerninger, som blir mottatt ved personlig tro på Herren Jesus Kristus. At Den Hellige Ånd gjenføder med guddommelig liv og personlig tar bolig i den troende idet han tror på Jesus Kristus til frelse. På den legemlige oppstandelsen og evige liv for de frelste og den legemlige oppstandelsen og evige fortapelse for de ufrelste. Menigheten, helt fra sin begynnelse på pinsedag, er Kristi legeme og består av de som har satt sin lit til Jesus Kristus som sin frelser. Det er menighetens ansvar å herliggjøre Kristus ved å forkynne evangeliet til hele verden og gjøre disipler av alle folkeslag.»

GUDS ORD

„Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet“

2 Timoteus 3:16

VIKTIGE VERDIER

Guds Ord er vår høyeste autoritet

Vi ønsker å underordne oss Gud og Hans Ords autoritet i alt vi tror og gjør. Vi vil aktivt søke veiledning i Guds Ord i alle beslutninger vi tar, og aldri ta en beslutning som går imot det. Vi vil alltid etterstrebe å være tro mot Bibelens lære.
[Salme 119,89; Salme 119,105; 2.Tim. 3,16-17; 1.Peter 1,25]

Et liv kontrollert av Den Hellige Ånd

Vi ønsker å herliggjøre Jesus Kristus i våre hjerter og sinn, og i våre gjerninger. Vi ønsker å bruke de gaver han har gitt oss til å blir mer effektive i den tjenesten han har satt oss i. Vi ønsker å gå i hans styrke i både hverdag og tjeneste.

[Johannes 15:5 og 8; Romerne 6:4; Galaterne 5:16 og 25]

Avhengighet av Gud

Vi ønsker å sette vår lit til Herren for å lede oss og gi oss de menneskene og ressursene vi behøver for å gjøre hans vilje. Målet vårt er å herliggjøre Gud og vise vår avhengighet av ham ved å legge alt frem for ham i våre bønner. Vi ønsker å leve i bevisstheten av at vi er helt avhengige av Gud, både som enkeltpersoner, og som fellesskap. Vi ønsker å sette vår lit til Gud og ikke til strategier og egen innsats.

[Ordspråkene 3,5-6; Romerne 4,20-21; Filipperne 4,6; Hebreerne 11,6]

Rollen og ansvaret til den lokale menighet i å utføre misjonsbefalingen

Vi ønsker å involvere våre medarbeideres hjemmemenigheter når det er snakk om endringer eller større avgjørelser for våre medarbeidere. Vi ønsker å respektere råd og innspill fra hjemmemenigheten og anerkjenner deres viktige rolle i våre medarbeideres tjeneste. Vi ønsker ikke å gjøre misjonstjeneste i stedet for menigheten, men sammen med den.

[Apg. 13,1-3; 15,4]

Være rede til å leve selvoppofrende for Kristus og Hans menighet

Vi ønsker å bringe evangeliet til områder på jorden der både leve- og arbeidsforholdene er utfordrende. Vi ønsker å utholde dette med glede, selv om vi må gi slipp på komfort og hjelpemiddel. Vi ønsker at vi gjennom vår livsstil kan demonstrere at Herren er verdt ethvert offer som kreves for å tjene ham.

[1 Kor. 4:11; 2 Kor. 8:2; Filipperne 2:17 og 4:12; 2 Tim. 2:4]

Avhengighet av hverandre i tjenesten og at Kristus får prege oss i mellommenneskelige forhold

Vi ønsker å være lydige mot Gud og bevare den enhet som hans Ånd har gitt oss. Jesus Kristus blir herliggjort når vi elsker hverandre, er der for hverandre, og som lemmer på Kristi legeme både formaner og oppmuntrer hverandre. Vi verdsetter teamarbeid og våre ledere arbeider også i team for å kunne utføre Guds arbeid på en effektiv måte.

[Joh. 13:34-35; Joh. 15:16; 1 Kor. 12:25; Galaterne 6:2; Eferserne 4:3; Phil. 2:1-4]

Muligheten for at alle troende kan bli brukt av Gud på teamet som utfører misjonsbefalingen

Vi ønsker å oppmuntre kristne med budskapet om at Gud gir alle sine barn muligheten til å tjene og herliggjøre ham. Vi ønsker også å se etter muligheter for hvordan vi kan gi Gud ære gjennom misjonsarbeid. Vi ønsker at alle skal få tjene Gud ettersom han har utrustet dem.

[Romerne 12:1, 1 Kor. 1:26, 2 Kor. 12:9]

Kvalitet og effektivitet i vårt arbeid med å fullføre oppgaven

For å kunne nå verden med evangeliet er det viktig å ‘kjøpe den lagelige tid’ slik som Jesus og Apostlene demonstrerte i sine liv. Vi ønsker å huske på at dette handler om verdifulle mennesker og deres evige skjebne. Vi bør alltid ha den enorme oppgaven som står foran oss i tankene våre. Derfor er vi fast bestemt på å gjøre alt vi kan for å fullføre oppdraget, og slik herliggjøre vår Herre. Vi ønsker å gjenspeile Guds trofasthet ved å utføre våre oppgaver både grundig og effektivt. I vår tjeneste til Gud, både som enkeltpersoner og fellesskap, ønsker vi å øke vår effektivitet ved å alltid være lærevillige.

[Joh. 4:35 og Joh. 9:4; Efeserne 5:16 og 6:6-7; Filipperne 1:10; Kol. 3:23-24]